کاربر moftagher


۲ فعالیت

۰۲ خرداد ۹۵ ارسال پاسخ دقیق ترین او سی آر OCR فارسی
۰۲ خرداد ۹۵ تاییده شده
...